Active Citizens Fund


Název a anotace projektu v češtině

Radotín na Moravě se zazelená

Formou veřejné diskuze vytvoříme plán na obnovu zeleně v katastru obce Radotín (okres Přerov). Projekt je potřeba, protože porost v katastru obce se kácí a nová výsadba zeleně není obecním úřadem prováděna ani plánována. Cílem projektu je vzbudit zájem občanů o své okolí, informovat je o potřebě zeleně a ekologii obecně. Tímto projektem občané získají možnost zapojit se do veřejného rozhodování a mít pocit zodpovědnosti za něj. Očekávaným výsledkem je konkrétní plán na obnovu zeleně, který bude dále samotnými občany i realizován a to vše díky zapojení občanů do rozhodovacího procesu.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

Název a anotace projektu v angličtině

Moravian Radotín becomes green

We will create the plan for the restoration of greenery in our village Radotín through the public discussion. The project is essential because the trees and bushes are being cut and not restore by our municipal office. Thanks to this project citizens will get the possibility to participate in public decision-making. Our project aims to arouse the interest of village’s greenery and the ecology and environment in general. The expected results are involvement of citizens in decision-making processes and the specific plan for greenery restoration, what is going to be implemented by the citizens, which will be responsible for this realization.

„The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens‘ active participation in the public life and decisions making builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants“


Odkazy na webové stránky
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

Osoba zodpovědná za projekt: Mgr. Kateřina Procházková, e-mail: proradotin@email.cz