Active Citizens Fund


Název a anotace projektu v češtině

Radotín na Moravě se zazelená

Formou veřejné diskuze vytvoříme plán na obnovu zeleně v katastru obce Radotín (okres Přerov). Projekt je potřeba, protože porost v katastru obce se kácí a nová výsadba zeleně není obecním úřadem prováděna ani plánována. Cílem projektu je vzbudit zájem občanů o své okolí, informovat je o potřebě zeleně a ekologii obecně. Tímto projektem občané získají možnost zapojit se do veřejného rozhodování a mít pocit zodpovědnosti za něj. Očekávaným výsledkem je konkrétní plán na obnovu zeleně, který bude dále samotnými občany i realizován a to vše díky zapojení občanů do rozhodovacího procesu.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

Název a anotace projektu v angličtině

Moravian Radotín becomes green

We will create the plan for the restoration of greenery in our village Radotín through the public discussion. The project is essential because the trees and bushes are being cut and not restore by our municipal office. Thanks to this project citizens will get the possibility to participate in public decision-making. Our project aims to arouse the interest of village’s greenery and the ecology and environment in general. The expected results are involvement of citizens in decision-making processes and the specific plan for greenery restoration, what is going to be implemented by the citizens, which will be responsible for this realization.

„The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens‘ active participation in the public life and decisions making builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants“


Základní sdělení programu

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

“The project is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.”


Odkazy na webové stránky
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

Osoba zodpovědná za projekt: Mgr. Kateřina Procházková, e-mail: proradotin@email.cz