Radotín na Moravě se zazelená

Facilitované setkání k obnově zeleně v katastru obce Radotín na Moravě, 12. listopadu 2021.

Přítomni: Kateřina Procházková – ProRadotín, z.s.

                  Beatrice Mádrová – zahradní specialistka

                  Miroslava Floriánová – moderátorka

Cca 20 občanů obce Radotín

Zhodnocení stávajícího stavu zeleně v katastru obce

Negativa(co se nám nelíbí, je třeba řešit)

 • Je třeba vyčistit náletové křoviny podél rybníčka.
 • Křížek (Březí) v severní části katastru obce je v současnosti bez přístupové cesty.
 • U Mostu míru (pod kopečkem) se opakovaně objevuje vodní eroze a dochází ke splavování ornice na cestu.
 • V centru obce zmizela lipová alej a doposud nebyla ničím nahrazena.
 • V katastru obce zmizela řada alejí mezi poli, převážně se jednalo o výsadby běžných ovocných druhů – jabloně, trnky, švestky, hrušně, třešně.
 • Následkem kolektivizace vymizely obecní cesty.
 • U pozemku 149/3 (horní konec obce) dochází k opakované vodní erozi (splachování zeminy) a také zde výrazně fouká
 • U ekologických rybníků je ujetý břeh.
 • Neupravený vstup do Štěrbice.

Pozitiva (co se nám líbí, čeho si vážíme)

 • Hezký travnatý pás při vjezdu do obce.
 • Máme vhodná místa pro kvetoucí louky.
 • Krásné zákoutí u rybníčka.
 • Kaplička a její okolí.
 • Ekologické rybníky.

Náměty:

 • Rybníček je součástí krásného zákoutí obce a je vhodný k úpravě. Pozor – je třeba respektovat vedení vysokého napětí (neumisťovat stromy pod vedení).
 • Kaplička – další pěkné místo vhodné k úpravě, např. umístění kvetoucích záhonů před kaplí.
 • Ekologické rybníky by bylo možné upravit, výsadba dřevin by mohla pomoci se zpevněním břehů.
 • Námět na vytvoření nového odpočinkového místa v části „na Balkáně“. Dispozičně velmi vhodné, v této části obce takový prostor citelně chybí.
 • Námět na obnovení cesty kolem ekologických rybníků do Soběchleb.
 • Zaměřit se i na historický význam cest.
 • Při výsadbách preferovat ovocné dřeviny, zvláště výsadbu starých odrůd do alejí – zapomenuté odrůdy jabloní, hrušní, třešní, višní, ale také dřín, oskeruše, jeřáb, aronie, švestky i keře (rakytník atd.). Nejen užitkové, ale zároveň krásné.
 • Tam kde je to možné vyset květnaté louky, které stačí sekat 2-3x ročně, jsou potravou opylovačů a vypadá to hezky.

Náměty k jednotlivým lokalitám (číslováno dle označení v mapě)

 1.  Pozemek 221/1 Mezi Březím (nejsevernější část katastru) se stane brzy státním – námět na vytvoření rozhledny (skutečně pěkný rozhled) a umístění lavičky.
 2. Bývalá cesta a kříž – námět na obnovení cesty a výsadbu dřevin, pozemek navazuje na pozemek 210/4, zde byl v letošním roce vytvořen biopás – námět zatravnit tuto část trvale, jedná se o významnou migrační trasu zvěře. Přímo u kříže námět na doplnění trvalek.  Zde v ÚSES navržen lokální biokoridor a biocentrum.
 3. Pozemek 210/13 – obnova cesty napříč stávajícím lánem a vytvoření aleje starých ovocných odrůd.
 4. Soubor státních pozemků (trojúhelník) 180/1-6. V současnosti částečně udržuje (pravidelně kosí) majitel sousedního pozemku (184/1). Jak bude řešeno v budoucnu? Kdo bude pečovat?
 5. Pozemky 210/6 a 210/7 – námět na vytvoření biokoridoru. Pozemek byl k zatravnění vytipován již v rámci projektu Čiřikání (záchrana koroptví), tehdy zde byl navržen biokoridor. Toto opatření by dokázalo řešit i stékající vodu směrem k cestě.
 6. U mostu Míru. Zde pravidelný problém s vodní erozí – stékající voda přináší bahno na cestu. Je třeba řešit odborně navrženým protierozním opatřením na okraji svahu, které by umožnilo zachytit splavovanou ornici zasáknout vodu (či odvést pod silnici). Je třeba spolupracovat s družstvem.
 7. Výsadba podél rybníka – dosadit dřeviny, např. vrby. Pozor, nesázet stromy pod vedení vysokého napětí, v této části by byla vhodná např. květnatá louka.
 8. Cesta směrem k rybníku – doplnění aleje stromů.
 9. Pozemek ca 73/3 – námět na vytvoření parčíku s lavičkami. Pozor, zde se sáňkuje!
 10. Pozemek 285 – námět na obnovu cesty napříč poli a vysazení aleje.
 11. Pozemek 276 – vysazení aleje podél cesty (pozor, zde by bylo nutné jednání s majitelem sousedního pozemku – cesta částečně vede po soukromém).
 12. Pozemek 153 – zvážit možnost dosadby kytek u Čechova kříže.
 13. Pozemek 149/10 – možná výsadba na prázdné ploše před domy, dostatečně široký pruh pozemků ve vlastnictví obce.
 14. Pozemek 89/2 – výsadba, tvorba vhodného pietního místa u kříže.
 15. Pozemek 27/1 – vytvoření skalky na svahu od lípy k silnici (nemusí se sekat a pěkně pokvete).
 16. Pozemek 265 – doplnění krátké aleje (navazuje na zatáčku silnice).
 17. Pozemek 149/3 a kolmý 149/11 – námět na osazení pozemků protierozní výsadbou, dochází k opakované vodní erozi (splachování zeminy) a také zde výrazně fouká. Dle územního plánu „bydlení venkovské“.
 18. Prostranství v centru obce (pozemek ca 59/3) – znovuosadit, doplnit keře a stromy, doplnit výsadbu podél potoka + doplnit kytky na travnaté ploše.
 19. Vytvoření parčíku na prázdné ploše za lípou.
 20. Kaplička – vytvořit reprezentativní záhony v její blízkosti.
 21. Pozemek 254 – obnovení cesty napříč lánem a propojení dvou stávajících cest, vytvoření aleje.
 22. Doplnění aleje kolmo na předchozí cestu, pozemky 253 a 119/6.
 23. Křížek a torzo lípy – vytvořit posezení, zkulturnit, možné pokračování aleje podél cesty.
 24. Pozemky 257, 258, 259 – zkulturnit celý pás, osadit ovocnými stromy – trnky, švestky, hrušně, jabloně, vytvořit novou alej.
 25. Pěkné místo na pozemku 138/7 – zde doplnit lavičku.
 26. Trnky po 6 metrech

Územní plán obce zde: https://www.mesto-lipnik.cz/navrh-uzemniho-planu-radotin/d-12626/p1=5676  (hlavní výkres)

Zapsala: Ing. Miroslava Floriánová

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *